Sök


 

Cannabis

RökningAnvändning av cannabis är kopplat till en rad skaderisker, och skador kan uppstå redan vid ett mycket måttligt bruk. Tonåringar är en särskilt utsatt grupp


Kunskapsöversikten ”Skador av hasch och marijuana” visar att cannabisanvändning är förenat med en rad skaderisker. Försämrad inlärningsförmåga och minskad intellektuell kapacitet hör till de allvarligaste. Cannabis kan också orsaka svåra psykiatriska sjukdomar som schizofreni och psykos.

 

Redan ett mycket måttligt bruk av cannabis hotar tonåringars utveckling på grund av det sätt som den aktiva substansen i cannabis, THC, samspelar med inre psykologiska skeenden som tonårstiden innebär. Tonåringar är mer benägna att reagera med psykiatriska symtom än vuxna. Generellt förvärras skaderiskerna av en tidig och hög konsumtion av cannabis.

 

Allt fler vetenskapliga studier stöder uppfattningen att den omogna hjärnans utveckling tar skada om tonåringar röker cannabis.


Cannabisrökning stör hormonbalansen hos både män/pojkar och kvinnor/flickor. Man misstänker att det kan sänka fertiliteten.


Cannabis fungerar som inkörsport och stimulerar till övergång till andra illegala droger. Ju intensivare och längre tid man rökt cannabis och ju tidigare man börjar desto större risk är det att man går vidare till andra droger.


Källa Statens folkhälsoinstitut 2009-11-09 Här kan du läsa hela kunskapsöversikten 

 Skador av hasch och mariujana 

(787 KB)

 Om Cannabis 

(685 KB)


8 myter om cannabisFaktahäfte: 8 myter om cannabis

Författare: Pelle Olsson  

 8 Myter Om Cannabis (1,68 MB)


Här kan du göra ett Självtest för cannabisrökare >>


Sanningen om cannabis 

Textmaterial och lärarhandledning till filmen  Lärarhandledning - Sanningen om cannabis (10,43 MB)


Cannabisfilm för tonårsföräldrar - Stockholms stad


Fakta om cannabis

Innehållet nedan kommer från skriften "Haschguiden" som givits ut av Rådgivningsbyrån narkotikafrågor i Lund

Cannabispreparaten består kemiskt av ca. 420 ämnen, varav 60-80 påverkar psyket. Ett av dessa förkortas THC, och det är det ämnet som man anger i % för att ange styrkan.


Cannabispreparaten är:

 • Marijuana som innehåller 0,35-4 % ibland upp till 30% THC.
 • Hasch  som innehåller  4-8 % ibland upp till 16% THC.
 • Hascholja  som innehåller 4-60% THC.

Cannabis är fettlösligt, vilket medför att det stannar kvar i kroppen i minst 6 veckor. Utsöndringen från fettvävnaderna antas ge ytterligare en effekt (kronisk effekt).


Rökande ung man

Hur påverkar cannabis mig?

Cannabis har två effekter: Den första är ett akut rus, som har två faser. Den andra är en kronisk påverkan framkallad genom lagringen i fettvävnaderna och förändringar i den kemiska balansen. OBS! Du som är vanerökare lär inte känna igen det akuta rusets karaktär. Möjligtvis kommer du ihåg hur det var förr.


1. Akut rus:

Den första fasen varar mellan ca 15 min och 45 min efter röktillfället och karaktäriseras av fysiska symptom såsom:

 • hjärtklappning, yrsel, hosta, tryck i huvudet, ökad puls, torrhet i ögon, mun och svalg. Dessutom blir ögonen lätt blodsprängda, och överkänsliga för ljus.

När det gäller psykiska tecken så är det upplevda ruset karakteriserat av att:


 • Du blir aktiv i tanken och utåtriktad.
 • Du blir fnissig och pratsam (hos vanerökare är detta ovanligt).


Den andra fasen är ett mer inåtvänt tillstånd som varar i ca 3 tim. OBS! Du som är vanerökare har en kortare

andra fas (ca 1- 2 timme).

Denna fas har främst psykologiska aspekter och karakteriseras av att:

 • Du är aktiv i tanken men inåtvänd.
 • Din tankeflykt är mycket utpräglad och associationerna talrika.
 • De färger du ser blir starkare och lukter mer framträdande.
 • De detaljer som du kanske har anat tidigare framträder nu ganska klart.
 • Du sitter gärna och lyssnar på musik eller tittar på en videofilm, eller bara ligger och "flummar" för dig själv.
I det akuta ruset kan Du finna de effekter som gör det positivt att röka cannabis. Cannabis påverkar ditt känsloupplevande på samma sätt som när man
skruvar upp volymen på en radio. Allt som man ser och upplever upplevs starkare. Detta gör det lättare att förneka de negativa effekterna som den
kroniska påverkan framkallar.

Det akuta ruset kan ge upplevelser såsom:
 • en större känsla av lugn och avslappning
 • förhöjd känslighet i social sammanhang
 • högre självmedvetenhet
 • bättre insikt och tolerans, bättre förståelse av en själv, 
 • högre kreativitet, ett positivare synsätt.

2. Kronisk påverkan

Det vill säga ett tillstånd som växer fram efter en längre tids regelbundet användande av cannabis och som är en effekt av det THC som är lagrat i fettvävnaderna. Detta kan beskrivas på följande sätt:
 • Det passiva tillståndet mellan varje röktillfälle tenderar att bli längre och djupare. När detta blir för utmärkande och utdraget får det akuta ruset en ny funktion. Det akuta ruset ger dig nu en känsla av att bli "normal". När detta stadium har uppnåtts kan man säga att du är vanerökare.
 • Vanerökaren själv är ofta inte medveten om detta passiva tillstånd.
 • För att du ska göra något så måste du först röka cannabis.
 • Du utnyttjar inte din fulla tankekapacitet.

Varför röker jag cannabis?

Det finns många orsaker till varför människor röker hasch eller marijuana, därför är det viktigt att du finner din anledning. Vi vet att vanliga svar är att man röker cannabis för att slappna av, komma bort, glömma och undvika att lösa problem. Varje cannabismissbrukare har sitt eget missbruksmönster!

Cannabis är en förrädisk drog

I början finns bara det akuta ruset och det fungerar i förhållande till ditt naturliga normaltillstånd och uppfattningsförmåga. När det kroniska ruset växer fram blir detta långsamt ditt nya normaltillstånd, där du är seg, slö, passiv, oreflekterande. Varje röktillfälle ger dig då en känsla av energitillskott. Du blir tydlig för dig själv. Du känner dig normal och kan uträtta saker.

I början röker du för ruset, sen röker du för att känna dig normal samt för att få känslan av att vara påtänd eftersom det är en skön känsla.

Cannabis påverkar dina tankefunktioner så att du inte kan ifrågasätta det du gör på ett sådant sätt att du förändrar ditt beteende. På detta sätt skapas ett CANNABISMÖNSTER, den nya identiteten, som blir ett filter som effektivt sorterar bort allt negativt som sägs om cannabis. Cannabismönstret innehåller
s.k. naturliga reaktioner på de krav som ställs på att man ska sluta röka cannabis. T.ex.
 • Alla röker cannabis.
 • Jag kan sluta när jag vill, men inte just nu.
 • Mitt cannabisrökande är inget problem, kärnkraften är ett problem. Alkoholen är ju tillåten och det är mycket giftigare.
 • Cannabis är ett naturpreparat.
 • Jag blir kreativ och konstnärlig därför kan jag fortsätta att röka cannabis.
 • Jag känner många cannabisrökande vänner som är sådana som denna beskrivning, men inte jag. Jag är unik och immun mot de negativa effekterna.
 • Jag fungerar bäst när jag är lagom stenad. Jag har en brist som måste kompenseras med cannabis.
Cannabis förstärker känslor som är negativa och som därmed skapar ångest. Röker man cannabis igen så försvinner det negativa, men å andra sidan kommer dessa känslor tillbaka och då måste man röka igen. Det negativa upplever man först när cannabis lugnande effekt inte längre är verksamt (ca 5 dagar efter sista röktillfället).

Cannabis hjälpte dig som tonåringen ur en svår pubertetskris genom att skapa en konstlad mognadsutveckling som sedan blev en slags ond cirkel. En flykt som oftast beror på en psykologisk eller social bristsituation.

Vill du sluta med cannabis?

Steg ett kan vara att du går igenom haschguiden i sin helhet. Här kan du ladda hem den  Haschguiden (109 KB)


Fördjupningsmaterial


En bra webbsida med mycket information om Cannabis är Cannabishjälpen


Cannabisanvändning bland ungdomar En sammanställning av forskning


Informationsskrift - Cannabis – låt fakta styra dina beslut >>


Nu vet vi mer! - Nationell konferens om insatser mot cannabis- 2013

Inspelade föreläsningar från den nationella cannabiskonferensenEn film om Medicinsk Cannabis med Pelle Olsson:Knark en miljökatastrof

Vid produktion, transport och distribution av narkotika förstörs miljön genom kemisk förorening, skogsskövling som hotar den biologiska mångfalden samt luftföroreningar. Den globala klimatförändringen påverkas också på grund av en ökning av farliga utsläpp.Regional mobilisering mot cannabis i Västra Götaland - filmer från föreläsningar: