Sök


 


Alla föreläsareDokumentation av spridningskonferens 2010

 

En lägesrapport från Polisen
Kjell Wedin 
Kjell gav ett exempel på vad narkotikapolisen i Jämtland möter under en normal månads arbete. 40-50 personer tas för narkotikabrott under en månad, av dem är en fjärdedel födda på -90 talet. De blodprover som tas visar att de har i sig massor med olika droger, det kan vara 8-9 olika substanser. Väldigt många har droger som egentligen är läkemedel. De handlar dem på enkelt på Internet. Internet är den stora langaren och den är omöjlig att stoppa. Det vi måste koncentrera oss på är i stället att jobba med individerna de som köper – ofta våra eller andras barn!

Unga tidigare för polisen okända missbrukare är vanligt. Kjell frågar sig vad gör skolan? Ofta ser man redan tidigt vilka som är i riskzonen – men vad gör vi åt det? Skolorna måste ha ett handlingsprogram så att alla vet vad som ska göras när man ser tecken på missbruk. Vi måste samarbeta för att stötta de som mår dåligt. 
 

Bergssprängarna – öppenvårdsprogram i Bergs kommun
Irene Frykeskog och Arne Lindgren, Bergs kommun

Iren och Arne berättade inspirerande om bergsprängarnas arbete som pågått sedan 2003. Arbetet bygger på samarbete mellan olika yrkesgrupper och koppling mellan att vara ute där ungdomarna är parallellt med att stötta problemfamiljer i gruppverksamhet, föräldrautbildning, nattvandring, skolbesök och aktivitet på en massa olika arenor. Den bifogade bilden illustrerar hur omfattande det är. 
Den gemensamma nämnaren för hela arbetet är närhet och kontinuerlig kontakt med ungdomarna. Deras modell skulle mycket väl även kunna fungera i större städer om man jobbar områdesvis i mindre enheter.


Bred samverkan mellan organisationerna – en viktig del i mobiliseringen
John Rune Wiken SISU, Vivian Åhman IOGT, Maud Gunnarsson NTF
De tre organisationerna berättade hur de har berikat varandra genom att kunna använda varandras materiel samarbeta och ordna gemensamma aktiviteter. Se den bifogade filen.

 

Från kunskap till praktik 
Maria Laag Projektledare, Kommunförbundet.

Maria berättade hur sjösättningen av riktlinjerna för riskbruk missbruk och beroendevård ska gå till här i länet. Det handlar mycket om att alla ska använda evidensbaserade metoder och om att få sjukvård och socialtjänst att ha ett enhetligt synsätt och uppträdande. Omfattande utbildningsinsatser kommer att ske under året. Se den bifogade filen.


Tobaksfri duo – en framgångsrik metod för att förebygga tobaksbruk.
Anna Nicoliasen, Tobakssamordnare Jämtlands läns Landsting
Bakgrund: 340 barn (12-16 år) börjar röka varje vecka och 80-90 % av dem blir beroende av nikotin. Anna berättade om de mycket positiva erfarenheterna från Västerbotten av modellen med Tobaksfri duo. Den går i korthet ut på att varje barn skriver kontrakt med en vuxen om att de inte ska börja röka. Andelen barn som börjar röka är klart lägre i Västerbotten jämfört med övriga landet och detta tillskrivs arbetet med Tobaksfri Duo. Se den bifogade filen.


Erfarenheter från brottsförebyggande arbete från Kent County, England 
Stuart Beaumont, Head of Community Safety and Chief Inspector Lee Russell
 
Stuart och Lee berättade väldigt inspirerande och humoristiskt om sina erfarenheter av intimt samarbete mellan landsting och polis i Kent. 
Det som var väldigt intressant och som enligt de själva hade minskat brottsligheten med 3-4 % var skapandet av en slags närpoliser som kallas Community Wardens. De är närvarnde "ögon och öron" i samhället, de ger en synlig uniformerad närvaro på gator, parker och öppna platser. Syftet är att de ska få människor att känna sig tryggare, avskräcka från brott, bekämpa antisocialt beteende och bidra till att hålla rent och snyggt. De har inga befogenheter att arrestera folk utan är en slags allmänna hjälpare och trygghetsskapare.

 

De arbetar till exempel med:

  • övergivna fordon
  • antisocialt beteende
  • skadegörelse
  • nedskräpning
  • graffiti
  • buller och störande grannar

En annan minnesvärd sak var det afrikanska visdomsord som Lee sammanfattade deras arbete med:

Om du vill komma fram fort - res ensam
Om du vill komma långt - res tillsammans med andra

För mer detaljerad info se den bifogade filen.

 

Vilket stöd kan BRÅ bidra med i det lokala arbetet? 
Solveig Hollari, Enheten för lokalt brottsförebyggande arbete ( BRÅ)
Solveig berättade om de tre områden där BRÅ kan stötta vårt lokala arbete:
1) Ekonomiskt stöd – för projekt och enstaka insatser
2) Konferenser, seminarier och utbildningar
3) Skriftlig information – rapporter med goda exempel, idé skrifter, evidensbaserade studier etc.

BRÅs hemsida är en mycket bra informationskälla, besök den gärna.
För mer detaljerad info se den bifogade filen.


Utdelning av priser för ett aktivt arbete i mobiliseringens anda.
Maria Söderberg, ordf. kommunförbundet Stephen Jerand, Polismyndigheten delade ut årets priser.

 

årets-pris

 

Mobiliserings stipendie 
Föreningen IOGT – NTO:s ungdomsverksamhet JUNIS, startades av Agnetha Sjölund i Funäsdalen. Verksamheten har vuxit snabbt tack vare Agnethas breda engagemang och förmåga att knyta an till barn och ungdomar oavsett ålder. Genom att bland annat stimulera ungdomarnas estetiska intressen har allt fler fått möjlighet till en mer innehållsrik fritid vilket gett en positiv stämning bland ungdomarna i Funäsdalen. Agnethas breda engagemang ligger helt i linje med mobiliseringens anda och ska därför uppmuntras till fortsatt arbete.

 

Kjell Wedin

 

Hederspris 
Kjell Wedin har under sin hela yrkestid som polis, visat starkt engagemang och stort civilkurage i kampen mot narkotikan. Hans starka känsla för det brottsförebyggande arbetet i kombination till hans outtröttliga energi för ett narkotikafritt samhälle, har bidragit till ett ökat förtroende för Polisens arbete och varit en viktig del i mobiliseringen för ett tryggare län.

 

Ekonomiskt stöd från 2009 års försäljning av mobiliseringens pins
Föräldraföreningen Mot Narkotika i Östersund och Härjedalen
Utmärkelse - För ett aktivt arbete i mobilseringens anda
Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN) arbetar aktivt med sin länkverksamhet för anhöriga med missbruksproblem i sin närhet. Detta för att förbättra livskvaliteten för anhöriga – föräldrar, syskon och kamrater. Föreningens arbete ligger helt i linje med mobiliseringens anda. Föreningen ska därför uppmuntras

 

Föreläsarnas dokumentation (obs dessa kan inte laddas hem från nyhetebrevet, ni måste gå till webbsidan för att ladda hem dem): 

 Anna Nicoliasen-Tobaksfri duo 

(822 KB)

 Bergsprängarna 

(266 KB)

 Maria Laag- Kunskap till praktik 

(57 KB)

 SISU-NTF-IOGT 

(670 KB)

 Lee Russell - Kent police 

(5,23 MB)

 Solveig Hollari - Brå 

(148 KB)

 

Referator: Pelle Höglund