Sök


 

Referat från Spridningskonferens 2008

Drygt 140 personer ( i fjol var vi 85!) från vitt skilda verksamheter över hela länet fick under dagen höra på många imponerande insatser som görs i vår mobilisering.
Om dagen ska sammanfattas kort så blir det med tre ord -
SAMARBETE, GEMENSKAP och ENGAGEMANG!


OBS Vi vädjar till alla som deltog i konferensen att fylla i vår elektroniska utvärdering.

Utvärderingsformuläret och konferensdokumentationen hittar du här >>


Polisens arbete

Poliserna Kjell Wedin och Per Sundin berättade vad ungdomssatsningen och fokuseringen på stökiga platser och brottsaktiva personer har givit för resultat. Ungdomsgruppen är mycket offensiva och beslagtar all alkohol som påträffas hos ungdomar under 20 år. De ringer hem till föräldrar så fort någon ungdom påträffas med alkohol eller droger. Brott utreds så snabbt som möjligt även på kvällar och helger. Ingripandena mot olaglig alkoholförsäljning (minderåriga som har alkohol) och narkotika för eget bruk har ökat markant. Många av de som grips är förstagångsbrukare vilket på ett sätt är positivt eftersom det ger bättre förutsättningar att påverka och stoppa bruket. Våldet inne på krogarna har minskat tack vare täta besök av polisen. Många bra saker har alltså hänt tack vare den offensiva satsningen från polisen.
De problem som man inte lyckas få bukt med är:
Våldet utanför krogarna, ökningen av hasch och Internetdroger (lagliga!), skadegörelse och klotter.

 

Ingrid och Gunnel

Familjecentralernas arbete

Ingrid Haglund, Gunnel Holmqvist och Britta Ahlin är riskbruks-samordnare för barnmorskor och sjuksköterskor i länet. De berättade om det alkoholpreventiva arbetet på länets familjecentraler. Där samarbetar mödra- och barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst utifrån en gemensam strategi. Att lyfta frågan om alkohol och droger både för mamman och pappan går numer som en röd tråd med start tidigt i graviditeten. Barnmorskorna har t.ex. lagt om sina rutiner för att kunna erbjuda föräldrarna ett samtal tidigt i graviditeten. Under graviditeten är målsättningen nolltolerans, senare i BVC och öppna förskolan är målet att få föräldrarna att reflektera övers sina alkoholvanor och förstå hur barnet upplever föräldrar som är berusade. Utbildning i Motiverande samtal, besök på länets centraler och enkätuppföljningar sker regelbundet. I den utvärdering som genomförts visade det sig att 59 % av föräldrarna har ändrat sina alkoholvanor i positiv riktning.

 

Föräldrautbildning i Funäsdalen

Lena Branden förälder från Funäsdalen berättade med inlevelse hur föräldrautbildningen KOMET fick hennes att ändra på sina vanor och ge familjen ett nytt och bättre liv. Både Lena och hennes man arbetade tidigare mer än heltid samtidigt som de har 3 småbarn. Familjen fungerade inte bra det blev mycket stress och destruktiva konflikter. Genom KOMET fick de träffa andra föräldrar i samma situation, och lära sig att används verktyg för att hantera konflikter i familjen. Det ledde bland annat till att Lena i dag arbetar mindre (75 %) och att hela familjen mår och fungerar mycket bättre.

 

Elisabeth

Skolarbete i Hammarstrand

Elisabeth Landerberg, skolledare på Anders Olov skolan i Hammarstrand berättade om SET – Social Emotionell Träning, eller enklare uttryckt Livskunskap. I Ragunda har man utbildat all personal från förskolan till gymnasiet med syfte att lära eleverna i att hantera konflikter, att kunna säga nej och till att bli starka individer. I samarbete med Alkoholkommittén görs en uppföljning under 3 år. Studien ska visa om satsningen ger några effekter på alkohol- och drogvanor, brottslighet, skolk, mobbing och psykisk hälsa. Slutrapporten är inte sammanställd än men redan nu kan man säga att eleverna mår mycket bättre tack vare detta arbete.

 

Föräldrastöd via nykterhetsrörelsen

Hans Olov Andersson från IOGT-NTO i Jämtland berättade om den modell för stöd som de erbjuder via högstadieskolorna. Modellen bygger på 3 st sammankomster en på 1,5-2 timmar i åk.7 och 2 korta 15 minuters träffar i åk. 8 och 9. Modellen som hämtat sin stomme från ÖPP-programmet  markerar vikten att hålla 18 års gränsen, hur man kan öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer, ger fakta och verktyg, stimulerar föräldrarna till samarbete och en gemensam överenskommelse.

 

Frivilliga krafter

Johan Svensson – ICA Quantum och Benny Brovingen – Storsjöcupen berättade om ett imponerande arbete med struliga ungdomar som kommit lite på fel väg i Odensla.
För ett par år sedan hade ICA Quantum stora problem med ett ungdomsgäng som snattade, klottrade och störde personal och kunder i butiken. Även Storsjöcupen en fotbollsturnering med 5 500 ungdomsspelare, hade problem med bråk mellan lokala ungdomsgäng och gästande fotbollslag. Strategin var att söka upp de "stökiga" ungdomarna få igång en dialog med dem och ge dem ansvar och arbetsuppgifter. Flera av ledarfigurerna i gänget fick sommarjobb just på ICA och Storsjöcupen använde samma taktik, "Den man känner förstör man inte för".

 

Så jobbar Umeå

Åsa Domej - alkohol- och drog samordnare i Umeå och Eva Andersson ordförande i Socialnämnden berättade om Umeås ”resa” i det förebyggande arbetet. Tidigare pågick mycket bra insatser på många håll i kommunen men problemet var att de spretade åt olika håll. Systematik, enhetlighet evidensbaserade metoder och uppföljning präglar nu verksamheten. Den högsta politiska ledningen sitter med ledningen av projektet vilket givit det tyngd. Man ser det förebyggande arbetet som en framgångs- och tillväxtfaktor för kommunen. Ett av de goda exempel som nämndes är en öppnare socialtjänst där föräldrar till struliga ungdomar erbjuds stödsamtal 3 gånger utan någon diarieföring eller dokumentation. 
För en mer utförlig redogörelse se den bifogade dokumentationen från föreläsningen.

 

Krogarnas arbete

Susanne Pripp, krogägare och ordförande i HRF Jämtland berättade med glöd vad krogägarna i länet gör för att leva upp till en ansvarsfull alkoholservering och motverka droger i krogmiljön. Polisen, kommunen och krogarna har ett mycket bra samarbete. Det startade år 2000 då läget på länets krogar var bedrövligt med en fullkomlig extasy-explosion på krogarna. Efter ett år gav satsningarna effekt. Och i dag är miljön på krogarna betydligt lugnare. Polisens täta besök inne på krogarna är något som numer blivit allmänt accepterat bland gästerna. Det har också resulterat i klart mindre krogvåld.
Susanne gav oss två tänkvärda slutreflektioner.
97% av de ungdomar (under 25 år) som söker jobb hos henne har testat narkotika, och de tycker inte att det är något farligt eller konstigt med det.
Ett stort problem för personalen är FÖRÄLDRAR som propsar på att de ska få beställa in alkohol åt sina 16-17 åriga barn.

 

Ismo

KRIS – Kriminellas Revansch I Samhället 

Ismo Kallio berättade om de tuffa förutsättningar som råder för en som muckar från kåken, ingen bostad, svårt att få jobb och ”fel” kompisar. Kris i Östersund har nu funnits i ett år och det många som kommer till Ismo för att få hjälp. Varje vecka gör man häktesbesök och de flesta som åkt dit vill lägga av men vet inte hur det ska gå till. Det största problemet är svårigheten med en bostad. Med hjälp av Stockholmsavdelningen planerar man att starta ett möbelsnickeri som skulle kunna erbjuda både utbildning och arbete åt KRIS medlemmar.
Ett jätteproblem är alla unga som håller på med droger och kriminalitet här i Östersund. Det många fler än vad vi tror. Här skulle behövas yngre KRIS-stödjare.

 

Föräldraföreningen mot narkotika

Gun Axelsson och Jessica Wiggesjö, två modiga mammor berättade om det imponerande och viktiga arbete som Föräldraföreningen mot narkotika gör. De har själva söner som mot alla odds blivit missbrukare. Nu hjälper och stöttar de andra föräldrar i samma situation. I föreningen kan man få förståelse och gemenskap med andra som är i samma situation som än själv, det är oerhört värdefullt för att orka hålla ut. Om de anhöriga mår bättre så påverkar det även missbrukaren i positiv riktning. I föreningen är det tystnadsplikt, man har en utbildad rådgivare och självhjälpsgrupper. En konkret sak som man nu vill erbjuda polisen är samarbete för att direkt stötta föräldrar till ungdomar som åker fast för droginnehav.

 

Ledningen ser vinsterna med det förebyggande arbetet

Ledningsgruppen för mobiliseringen; Stephen Jerand, Jens Nilsson, Maria Söderberg och Robert Uitto inledde och avslutade konferensen. De betonade att det förebyggande arbetet ger vinster, både för samhället och individerna. De gav också beröm och uppskattning till det frivilliga arbete som föreningar och föräldrar engagerar sig i. Spridningskonferensen har kommit för att stanna och avsikten är att vi fortsätter att träffas en gång om året för att lära av varandras goda exempel och stämma av hur långt arbetet kommit.

 

På gång 2008

Thomas Andersson, alkohol-. och drogpolitisk samordnare i landstinget avslutade med att berätta vad arbetet kommer att fokusera på under 2008:

  • De kommuner som inte kommit så långt kommer att få hjälp med få till sin struktur och införande av beprövade metoder.
  • En drogvaneundersökning i samarbete med CAN, ska genomföras på alla skolor i länet.
  • Riktlinjer för vård och behandling kommer att implementeras i landsting och kommuner.
  • I samarbete med Folkhälsoinstitutet arrangeras kommunala konferenser med skolorna om SET (Socialt Emotionellt Arbete).

Referat: Pelle Höglund, redaktör för Riskbruk.se