Sök


 

Oron för brottsligheten ökar - BRÅ

Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete

En konkret handbok som beskriver hur en orsaksanalys kan genomföras på lokal nivå. Den ger vägledning i hur lokala aktörer kan gå tillväga, steg för steg, för att genomföra en analys av orsakerna till att brott sker.


Brott mot äldre, rapport - BRÅ


Nationella trygghetsundersökningen 2017:

Fler oroar sig för brottsligheten i samhället. Kvinnor oroar sig betydligt mer än män och störst är kvinnors oro för bostadsinbrott och för överfall eller misshandel. Det visar en sammanställning av resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brå publicerade tidigare i veckan.


Nästan en tredjedel av befolkningen (29 procent) oroar sig i stor utsträckning över brottsligheten i samhället. Det är en ökning sedan förra året då 25 procent upplevde stor oro över brottsligheten. Efter en tidigare minskning har oron ökat från 2014 (då andelen oroliga var 19 procent) och framåt, och andelen är nu på samma nivå som uppmättes vid första mättillfället, 2006.


– Kvinnor uppger i större utsträckning än män att de oroar sig över brottsligheten i samhället, men oron ökar för både kvinnor och män, säger Åsa Strid, biträdande enhetschef på Brå.


Läs mer här >>


Basutbildning i brottsförebyggande arbete

Med start 2017 kommer Brottsförebyggande rådet att genomföra en webbaserad basutbildning i brottsförebyggande arbete. 


Läs mer på BRÅ:s webbplats >>


Se filmen Torget – om att lösa lokala problem

Filmen Torget belyser hur man kan arbeta för att få till ett kunskapsbaserat arbete. I det fiktiva fallet får vi följa polisen och kommunen i Karlköping och deras arbetsprocess för att lösa lokala problem. Vi får se hur de går tillväga för att identifiera problemen och komma till bot med brottsligheten i kommunen. Filmen är framtagen av Brottsförebyggande rådet i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Rikspolisstyrelsen.


Se filmen här >>

 

Rån och bilstöld ökar risk för fortsatt brottslighet bland unga  

Ungdomar som tidigt döms för rån, tillgrepp av motorfordon samt hot och våld mot tjänsteman, ligger i riskzonen för fortsatt brottslighet. Det visar Brå:s studie om så kallade strategiska brott. 


Förutom rån, hot och våld mot tjänsteman samt biltillgrepp är också övergrepp i rättssak ett av de vanligaste debutbrotten bland riskgruppen. Däremot är inte misshandel, sexualbrott och stöld på samma sätt typiska indikatorer på fortsatt brottslighet.


Läs mer på BRÅ:s webbplats >>


Material från Brottsförebyggande Rådet 

BRÅ:s hemsida www.bra.se finns massor av bra information om brottsförebyggande arbete. Den här avdelningen speglar delar av den informationen, framförallt de delar som rör lokalt arbete. Oftast skriver vi här endast korta ingresser och länkar sedan till den fylliga information som ligger hos BRÅ

 

Skolportalen - brottsrummet.se
www.brottsrummet.se kan elever och lärare hitta pedagogisk information, interaktiva övningar och underlag för diskussion om brott och brottslighet.


Samverkan runt klotterförebyggande åtgärder

En ny publikation om lokal samverkan runt klotterförebyggande åtgärder har utkommit. Det är projektet Ung Kultur 116 i Göteborg som har följts upp. Här kan du ladda ner raporten.


Goda lokala exempel

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet i Göteborg och Upphandlingsbolaget i Göteborg har utformat ett verktyg som alla inom Göteborgs stads förvaltning ska kunna använda för att försäkra sig om att man inte har med oseriösa aktörer att göra vid direktupphandling. Läs mer om verktyget på Göteborgs stads hemsida

 

Luleå kommun intensifierar sitt arbete mot organiserad brottslighet. En enig kommunstyrelse har nu beslutat att inför fullmäktige lägga fram förslaget att införa en bestämmelse som förbjuder klädsel som signalerar kriminell tillhörighet i kommunens lokaler. Förbudet kommer, om det antas, att även att gälla när kommunens lokaler hyrs ut. Läs mer i Norrländska Socialdemokraten


Eskilstuna kommun, som beslutat att införa förbud mot klädsel som signalerar kriminell tillhörighet i riktlinjerna för alkoholtillståndsgivningen har JO-anmälts av Frihetspartiet, ett parti med mycket nära kopplingar till den kriminella mc-sfären. Läs mer i Eskilstuna-kuriren  
Testa dina alkoholvanor


Frågor och svar


Läs och diskuteraTeam 12-17
IQ


 

Träna utan dopning